Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die aan Maximaalgemak een opdracht geeft; Opdrachtnemer, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden: Maximaalgemak

Opdracht: de diensten die opdrachtnemer verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht, die gesloten is tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

1.2 De offerte die via Maximaalgemak uitgebracht wordt is kosteloos, vrijblijvend en een schatting.

Aan deze offerte kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Louter en alleen deze algemene voorwaarden zijn, dus met uitsluiting van welke andere algemene voorwaarden dan ook, integraal van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens voor zover van deze voorwaarden expliciet schriftelijk is afgeweken.

2.2 Het accepteren van de vrijblijvende offerte

dan wel opdracht geven tot verhuizing houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Verhuislift- en opslagdiensten worden extern ingehuurd. Maximaalgemak bemiddelt voor de opdrachtgever en kan niet aansprakelijk worden gesteld door opdrachtgever. Daarbij zijn de algemene voorwaarden van de partij van toepassing van welke deze diensten ingehuurd worden.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Elk aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend en kan te allen tijde worden ingetrokken, zelfs onverwijld na acceptatie ervan door opdrachtgever. Opdrachtnemer kan pas met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht aanvangen, nadat per mail of telefonisch akkoord is gegeven aan het voorstel. Daarbij gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer. Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen zal de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van het overeengekomen voorschotbedrag. In een offerte of op de website wordt het standaard uurtarief, of welke eenheidsprijs dan ook, altijd vermeld exclusief heffingen, vergunningen en exclusief andere bijkomende kosten. De totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan eveneens blijken uit andere feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld uit het begonnen zijn met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer voor opdrachtgever. De minimaal af te nemen uren van de opdrachtgever is 4. Wanneer een opdracht korter duurt dan 4 uren, heeft de opdrachtnemer het recht om 4 uren in rekening te brengen bij de opdrachtnemer.

Artikel 4: Contractduur

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, dan is dit nimmer als een fatale termijn te beschouwen voor opdrachtnemer, tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld. Wanneer de fatale termijn is verstreken of er vertraging is opgelopen zal er niet direct een mogelijkheid tot korting op factuur zijn. Wanneer dit het geval is zal dit altijd in wederzijds overleg met opdrachtgever en opdrachtnemer zijn.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Toepassing van de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7:409 BW wordt bij dezen uitgesloten.

Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm en op de door opdrachtnemer gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan opdrachtnemer ter uitvoering van diens opdracht ter beschikking gestelde materiaal c.q. van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1 Indien opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar maakt dat opdrachtnemer geheimhouding dient te betrachten over de opdracht jegens derden, is opdrachtnemer hiertoe verplicht, behoudens ingeval het voor het goed vervullen van de opdracht naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk is te overleggen met derden, bijvoorbeeld met eventuele derden die de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. In dat geval is opdrachtnemer verplicht voorafgaand toestemming te vragen aan opdrachtgever.

In geval door opdrachtnemer derden zijn ingeschakeld ter uitvoering van (een deel van) de opdracht, zal door opdrachtnemer aan dezen dezelfde geheimhoudingsverplichting worden opgelegd, als waaraan opdrachtnemer zelf eventueel jegens opdrachtgever gebonden is.

Opdrachtgever gaat er mee akkoord om verhuis- gerelateerde aanbiedingen van Maximaalgemak of partners te ontvangen.

Artikel 7: Beëindiging overeenkomst van opdracht

7.1 De overeenkomst van opdracht kan door beide partijen tussentijds worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen voor de afgesproken verhuisdag. 7.2 In geval een overeenkomst van opdracht wordt beëindigd door opzegging, is opdrachtgever jegens opdrachtnemer verplicht het tot het moment van opzegging verschuldigde honorarium binnen 14 werkdagen na factuurdatum aan opdrachtnemer te voldoen.

7.3 Ingeval van aan opdrachtgevers zijde ontstane Liquidatie, en/ of (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging indien en voor zover het beslag neit binnen 3 maanden is opgeheven, schuldsanering, enigerlei omstandigheid waarin niet meer vrij over het vermogen kan worden beschikt, of van welke soorgelijke omstandigheid dan ook, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.4 In geval opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.

7.5 Indien de opdrachtgever beslist de opdracht te annuleren, binnen een termijn van een maand voordat de overeengekomen opdracht zou gaan starten, wordt er 70% van het overeengekomen bedrag voor de verhuizing, aan annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7.6 De opdrachtnemer behoud de mogelijkheid opdrachten te weigeren wanneer dit gevaar voor personeel kan opleveren. Denk hierbij aan zware kluizen, betonnen meubelen en piano’s.

Artikel 8: Betaling en incasso

8.1 De opdrachtgever dient bij het aangaan van een overeenkomst met de Maximaalgemak het gehele bedrag van de factuur voorafgaand aan de verhuizing of op de verhuisdag te voldoen, tenzij anders overeengekomen tussen de opdrachtgever en Maximaalgemak. Het bedrag kan worden voldaan via internetbankieren of contant op de verhuisdag. Maximaalgemak behoudt zich het recht 10% toeslag te rekenen op de totaalfactuur, indien opdrachtgever weigert na afloop van de verhuizing contant af te rekenen in geval de betaling niet voorafgaand aan de verhuizing voldaan is via een bancaire overschrijving. 

8.2 Wanneer vooraf schriftelijk is afgesproken dat de betaling door opdrachtgever ook per factuur betaald mag worden, dan dient dit te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op de wijze als is aangegeven op de factuur.

8.3 Indien betaling later plaatsvindt dan de in het vorige lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

8.4 Indien opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verzuim is in welke nakoming van zijn verplichtingen dan ook, komen alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald op opdrachtgever.

8.5 Opdrachtgever is bovendien de wettelijke rente verschuldigd over al hetgeen opdrachtnemer te vorderen heeft van opdrachtgever gedurende de periode vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden tot het moment waarop algehele betaling van het verschuldigde zal hebben plaatsgevonden

8.6 Maximaalgemak behoudt zich het recht voor om de verhuizing te weigeren of uit te stellen indien de betaling niet tijdig en volledig is ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de klant en Maximaalgemak.

8.7 Bij annulering van de verhuizing door de opdrachtgever blijft de betalingsverplichting onverminderd van kracht. Annulering dient schriftelijk te worden gemeld aan Maximaalgemak. Eventuele kosten die voortvloeien uit de annulering zijn voor rekening van de klant.

8.8 Door akkoord te gaan met de diensten van Maximaalgemak Verhuisbedrijf stemt de klant in met de betalingsvoorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeer, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat de opdrachtnemer in staat wordt gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren, tenzij anders schriftelijk afgesproken.

9.2 De opdrachtgever dient zelf vergunningen en ontheffingen voor de opdracht aan te vragen bij de gemeente (dit kan via de digitaal loket en dient meestal 10 dagen van tevoren worden aangevraagd). Indien dit niet het geval is, mag opdrachtnemer de opdracht weigeren of gebeurt de opdracht op risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de opdrachtgever zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en dienen per direct betaald te worden vanaf de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.

9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.

9.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden.

9.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.

9.6 De opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van €350,- driehonderd vijftig, per schade, indien de schade aantoonbaar is veroorzaakt door opdrachtnemer.

9.7 De inboedel van de opdrachtgever dient transportwaardig verpakt te zijn door de opdrachtgever zelf, tenzij anders van tevoren overeengekomen in de opdracht (de inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen). Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt (tenzij van tevoren anders overeengekomen in de opdracht). Maximaalgemak is niet aansprakelijk voor schade aan de door de opdrachtgever vooraf verpakte materialen mits de verhuizer vooraf aan het transport kan zien dat het materiaal onbeschadigd is en nadrukkelijk aangeeft dat het materiaal transportwaardig is verpakt.

9.8 Maximaalgemak werkt uitsluitend met ervaren verhuizers. Indien andere dan bij opdrachtnemer medewerkers meehelpen met het uitvoeren van de opdracht, dan valt elke geleden schade veroorzaakt door onze medewerkers of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van opdrachtnemer. De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst worden door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn niet verzekerd.

9.9 Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen. Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk en de kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de opdrachtgever.

9.10 In geval van schade dient de opdrachtgever in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk vast te stellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers en indien deze niet schriftelijk is vastgesteld. Tevens dient deze schade schriftelijk gemeld te worden bij kantoor.

9.11 Opdrachtgever mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht er schade is ontstaan. Schade dient achteraf met kantoor geregeld te worden.

9.12 Schade aan planten, aquariums, dieren, trapzalen, antiek en vloeren blijft uitgesloten van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. (Indien anders in de opdracht overeengekomen).

9.13 Bij schade dient opdrachtgever ten alle tijde de originele bon te sturen van het beschadigde artikel. Wanneer de originele bon niet beschikbaar is, dient opdrachtgever bij de leverancier een waarde bewijs op te vragen.

9.14 Opdrachtgever dient in het bijzijn van de verhuizers te tonen dat; televisie, wasmachine, vaatwasser, droger, koelkast, lampen en hi-fi systeem naar behoren functioneren. Indien opdrachtgever verzuimt of niet in de mogelijkheid is om dit aan te tonen aan opdrachtnemer, dan vervalt alle aansprakelijk van opdrachtnemer.

9.15 Bij schade is de opdrachtgever verplicht mee te werken aan de schade procedure van opdrachtnemer. Zoals een vergelijk van schade laten doen door een door opdrachtnemer aangewezen schade-expert.

9.16 Bij takelen met touw en blok, is het noodzakelijk dat wij bij de hijsbalk kunnen, dit is uw verantwoordelijkheid. Takelen is vanaf 2016 op eigen risico. Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegang van de verhuishaak evenals een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden.

9.17 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, ingeval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma.

9.18. Indien een beroep op de in artikel 4 van deze voorwaarden bedoelde verzekering niet mogelijk is, geldt dat de schadevergoeding die de Maximaalgemak verschuldigd is wegens het niet nakomen van de op hem op rustende verplichtingen
(artikel 9) beperkt is op grond van artikel 8:1182 BW (€ 23.000,- per inboedel) .

9.19. Indien Maximaalgemak in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, dan
geldt zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid per inboedel.

9.20. Maximaalgemak kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is
ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de
wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

9.21. Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan € 23,- is voor rekening van de klant, voor schade aan de
inboedel groter dan € 23,- kan Maximaalgemak voor het volledige schadebedrag aansprakelijk worden gesteld,
onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

9.22. Alle op de verhuisovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende vorderingen verjaren conform het
BW een jaar na aflevering van de verhuisgoederen.

Artikel 10: Verbod overname personeel

Het is opdrachtgever verboden gedurende de periode waarin opdrachtnemer werkzaamheden voor opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, een of meer personeelsleden van opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van betaling aan opdrachtnemer van een vergoeding van € 5000,-, vijfduizend, onverminderd het recht van opdrachtnemer om nakoming te vorderen.

Artikel 12: Overig

12.1 De aanvangstijd van Maximaalgemak wordt aangegeven in tijdsblok. Dit om ziekte, files of andere vertragingen uit te sluiten. Maximaalgemak is niet aansprakelijk voor enige vertraging van de starttijd.

Artikel 13: Toepasselijk recht forumkeuze

13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 13.2 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen alvorens een beroep te doen op de rechter zich tot het uiterste inzetten om tot een overeenstemming te komen.